Zameranie spoločnosti

Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o. má ako hlavný predmet svojej podnikateľskej činnosti správu lesného majetku vo vlastníctve mesta Zvolen. Produktom sú nespracované lesné výrobky - drevo , ktoré je lhavným obchodným artiklom (viď. cenník sortimentov dreva).

Lesný podnik mesta Zvolen je účastníkom regionálnej certifikácie lesov podľa Slovenského systému certifikácie lesov a prílohy 7 Technického dokumentu PEFC schváleného organizáciou PEFCC (viď osvedčenie_č._1057/2011_zo_dňa_20.10.2011). Systém je kompaktibilný s radou ISO 9000 (manažérstvo kvality) a radou ISO 14000 (enviromentálne manažérstvo), ktoré predstavujú európsky štandard a sú akceptované na celom svete.

Okrem toho realizuje pradenskú činnosť v oblasti lesníctva, príbuznú sprostredkovateľskú činnosť, veľkoobchod, maloobchod s príbuzným tovarom, či ubytovacie služby v súvislosti s výkonom práva poľovníctva.

V ponuke služieb má aj správu a údržbu zelene, uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

 

 

Orez stromov a výrub v komplikovaných podmienkach.