Dokumenty

Zmluvy, objednávky tovarov a služieb, faktúry na tovary a služby v zmysle zákona 211/2000 v znení neskorších predpisov:

Dátum Popis Súbor

2019
30.05.2019Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019pdf
17.05.2019Obchodná verejná súťažpdf
16.05.2019Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019pdf
27.02.2019Smernica-systém náležitej starostlivosti (DDS)pdf
21.01.2019Okresný Úrad Banská Bystrica-oznámeniepdf
02.01.2019Plán vzdelávania - protikorupčný manažérsky systém za rok 2019pdf
02.01.2019Kolektívna zmluva 2019pdf
02.01.2019Mzdová smernica 2019pdf
2018
28.09.2018Zápisnica z výberovej komisie 1pdf
02.08.2018Zápisnica z výberovej komisiepdf
09.01.2018Plán vzdelávania - protikorupčný manažérsky systém za rok 2018pdf
2017
01.12.2017Mzdová smernica 2017pdf
14.01.2017Osvedčenie o účasti na certifikácii lesovpdf
01.06.2017Smernica o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prácpdf
30.05.2017Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby č. PZS/037/037/2008pdf
16.05.2017Smernica upravujúca podmienky a zásady používania a prevádzkovania služobných motorových vozidiel vo vlastníctve Lesného podniku mesta Zvolen, s. r. o.pdf
05.05.2017Dodatok č. 1 k rámcovej dohode o poskytovaní služiebpdf
12.04.2017Analýza a hodnotenie korupčných rizíkpdf
12.04.2017Plán obstarávania - rok 2017pdf
12.04.2017Plán vzdelávania - protikorupčný manažérsky systém za rok 2017pdf
01.04.2017Smernica o obsadzovaní voľných pracovných miest u zamesnávateľa Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o.pdf.
01.04.2017Cenník pre lov v poľovníckej sezóne 2016/2017pdf
01.04.2017Smernica upravujúca podmienky výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri užívanom spoločnosťou (DOMÁCI POĽOVNÍCKY PORIADOK)pdf
2016
21.06.2016Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve zostavená k 31.12.2015pdf
18.11.2016Memorandum vo veci spolupráce pri rozvoji cykloturistiky a horskej cyklistikypdf
01.06.2016Príručka protikorupčného manažérskeho systému 12016pdf
31.05.2016Analýza a hodnotenie korupčných rizíkpdf
31.05.2016Protikorupčná politika Lesného podniku mesta Zvolen, s. r. o.pdf
29.04.2016Zmluva o vykone funkcie clena dozornej rady Jurnypdf
29.04.2016Zmluva o vykone funkcie clena dozornej rady Husarpdf
29.04.2016Zmluva o vykone funkcie clena dozornej rady Niscakovapdf
10.01.2016Zmluva o vykone funkcie Gallopdf
10.01.2016Pracovna zmluva Gallopdf
2015
26.05.2015Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.pdf
30.03.2015Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve zostavená k 31.12.2014pdf
2014
01.08.2014Cenník diviny od 01.08.2014pdf
29.01.2014Cenník platný pre rok 2014pdf
2013
31.12.2013Súvaha,Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013pdf
24.04.2013Cenník platný pre rok 2013/2pdf
01.01.2013Cenník platný pre rok 2013/1pdf
2012
31.12.2012Súvaha,Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012pdf
01.01.2012Cenník platný pre rok 2012pdf
2011
31.12.2011Súvaha,Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011pdf
09.08.2011Rámcová smernica k trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesovpdf