Dokumenty

Zmluvy, objednávky tovarov a služieb, faktúry na tovary a služby v zmysle zákona 211/2000 v znení neskorších predpisov:

Dátum Popis Súbor

2023
05.01.2023dodatok č.5 ku kolektívnej zmluvepdf
2022
24.10.2022Zmluva o užívaní PR Pustý hradpdf
24.10.2022Dohoda o ukončení zmluvy o užívaní PR Pustý hradpdf
02.05.2022PKMS_Prirucka_LPMpdf
01.01.2022dodatokč.4 ku_kolektivnej_zmluvepdf
2021
01.01.2021dodatokč.3 ku kolektivnej zmluvepdf
2020
03.08.2020Oznam pre obchod listnatá vklákninapdf
01.01.2020Kolektívna zmluva 2020pdf
2019
19.12.2019Drevo a drevná hmota - ponuka na predaj v roku 2020pdf
01.10.2019Smernica zásady realizácie drobného predajapdf
30.09.2019Dodatok č.1 ku Mzdovej smernici na rok 2019pdf
30.05.2019Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019pdf
17.05.2019Obchodná verejná súťažpdf
16.05.2019Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019pdf
27.02.2019Smernica-systém náležitej starostlivosti (DDS)pdf
21.01.2019Okresný Úrad Banská Bystrica-oznámeniepdf
02.01.2019Plán vzdelávania - protikorupčný manažérsky systém za rok 2019pdf
02.01.2019Kolektívna zmluva 2019pdf
02.01.2019Mzdová smernica 2019pdf
2018
28.09.2018Zápisnica z výberovej komisie 1pdf
02.08.2018Zápisnica z výberovej komisiepdf
09.01.2018Plán vzdelávania - protikorupčný manažérsky systém za rok 2018pdf
2017
01.12.2017Mzdová smernica 2017pdf
14.01.2017Osvedčenie o účasti na certifikácii lesovpdf
01.06.2017Smernica o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prácpdf
30.05.2017Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby č. PZS/037/037/2008pdf
16.05.2017Smernica upravujúca podmienky a zásady používania a prevádzkovania služobných motorových vozidiel vo vlastníctve Lesného podniku mesta Zvolen, s. r. o.pdf
05.05.2017Dodatok č. 1 k rámcovej dohode o poskytovaní služiebpdf
12.04.2017Analýza a hodnotenie korupčných rizíkpdf
12.04.2017Plán obstarávania - rok 2017pdf
12.04.2017Plán vzdelávania - protikorupčný manažérsky systém za rok 2017pdf
01.04.2017Smernica o obsadzovaní voľných pracovných miest u zamesnávateľa Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o.pdf.
01.04.2017Cenník pre lov v poľovníckej sezóne 2016/2017pdf
01.04.2017Smernica upravujúca podmienky výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri užívanom spoločnosťou (DOMÁCI POĽOVNÍCKY PORIADOK)pdf
2016
21.06.2016Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve zostavená k 31.12.2015pdf
18.11.2016Memorandum vo veci spolupráce pri rozvoji cykloturistiky a horskej cyklistikypdf
01.06.2016Príručka protikorupčného manažérskeho systému 12016pdf
31.05.2016Analýza a hodnotenie korupčných rizíkpdf
31.05.2016Protikorupčná politika Lesného podniku mesta Zvolen, s. r. o.pdf
29.04.2016Zmluva o vykone funkcie clena dozornej rady Jurnypdf
29.04.2016Zmluva o vykone funkcie clena dozornej rady Husarpdf
29.04.2016Zmluva o vykone funkcie clena dozornej rady Niscakovapdf
10.01.2016Zmluva o vykone funkcie Gallopdf
10.01.2016Pracovna zmluva Gallopdf
2015
26.05.2015Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.pdf
30.03.2015Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve zostavená k 31.12.2014pdf
2014
01.08.2014Cenník diviny od 01.08.2014pdf
29.01.2014Cenník platný pre rok 2014pdf
2013
31.12.2013Súvaha,Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013pdf
24.04.2013Cenník platný pre rok 2013/2pdf
01.01.2013Cenník platný pre rok 2013/1pdf
2012
31.12.2012Súvaha,Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012pdf
01.01.2012Cenník platný pre rok 2012pdf
2011
31.12.2011Súvaha,Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011pdf
09.08.2011Rámcová smernica k trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesovpdf