O nás

Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o. od roku 1993 obhospodaruje lesný majetok vo vlastníctve mesta Zvolen o rozlohe 1560 ha. pozemkov. Mestský les obklopuje Zvolenskú kotlinu takmer zo všetkých strán. Situovaný je v lokalitách - Pustý hrad, Veľká stráž, Bakova jama. Jedna časť sa nachádza až v Kozelníckej doline.

Tvoria ho z prevažnej časti porasty listnaté, zastúpené vo väčšine bukom a dubom, z ihličnatých drevín hlavne borovicou a smrekom. Veľká časť porastov je zahrnutá v kategórii lesov osobitného určenia z hľadiska prioritných funkcií rekreačných, resp. ako ochranné lesy s pôdoochrannou funkciou.

Lesnýpodnik mesta Zvolen, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou mesta a okrem spravovania lesa zabezpečuje pre mesto aj údržbu časti verejnej zelene, resp. využitie iného mestského majetku.

Z verejnoprospešného hľadiska je gestorom a najvýznamnejším koordinátorom postupného budovania mestského lesného parku. Vytvára pracovné príležitosti pre cca 20 pracovníkov a zamestnáva aj početnú skupinu živnostníkov pri ťažbových prácach. Realizuje ochranu lesného majetku a zveľaďovanie režijného poľovného revíru.